top of page

Die Sondag… Jesus op 'n donkie in Jerusalem (Matt 21:8)Lees vandag - Matt. 20:17-34; Mark 10:32-52; Luk 18:31-43


So het die Sondag aangebreek die eerste dag van die Pasgaweek, die eerste dag van die laaste week van Jesus se aardse verblyf. Toe Jesus vroeg vertrek na Betfage aan die oostekant van die Olyfberg sluit 'n klomp mense by Hom aan.


Hulle het Sy woorde gehoor, hulle was getuies van hoe Hy blindes laat sien het, hulle het Lasarus sien opstaan. Uit Jerusalem kom ook 'n geesdriftige skare Hom tegemoet. Intussen het sy dissipels 'n donkie gekry waarop niemand nog gery het nie. Die skare gee hulle boklere as 'n saal vir Jesus op die esel se rug. Ander lê dit op die grond voor die esel.


Palmtakke- oral die embleem van 'n koning - word gebruik om Jesus toe te wuif. Jesus word as koning geëer. Hy word Hosanna toegesing. Dit veroorsaak groot spanning onder die Fariseërs. En tog is Jesus nie oor alles bly nie! Lukas sê Hy is soos een wat ween.


Die hartseer is dat die skare 'n politieke verlosser verwag. Dit gaan vir die skare nie om die koninkryk van God nie, maar om


die koninkryk van Israel. Die dag wat so op die oog af feestelik was, was vir Jesus 'n dag van smart. Dit was die eerste dag van 'n ongelooflike week van lyding


Versprei die Woord – SHARE dit asb!

247 views2 comments
bottom of page